KE-07-22-294-CS-Q

Tři děti si spolu šťastně hrají. Jedno z nich má Downův syndrom. Text: Společně pro práva, #EUDisabilityRights, #UnionOfEquality

Společně pro práva

#EUDisabilityRights

#UnionOfEquality

Snadno čitelná verze tohoto textu je dostupná zde

Společně pro práva
Strategie práv osob se zdravotním postižením

V EU žije přibližně 87 milionů lidí s nějakou formou zdravotního postižení.

Navzdory pokroku v některých oblastech však osoby se zdravotním postižením stále čelí značným překážkám v přístupu ke zdravotní péči, vzdělání, zaměstnání, volnočasovým aktivitám a účasti na politickém životě.

Kampaň Společně pro práva podporuje skutečnou Unii rovnosti, kde všechny osoby se zdravotním postižením mohou využívat svých práv a žít jako rovný s rovným.

Fotografie komisařky Dalliové - Helena Dalliová, evropská komisařka pro rovnost
Naším cílem je zlepšit kvalitu života osob se zdravotním postižením v EU i mimo ni. Je třeba zajistit jejich práva, která jsou důležitým pilířem v procesu směřujícím k Unii rovnost.
Helena Dalli, evropská komisařka pro rovnost

28.4% osob se zdravotním postižením je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením oproti
18.4% osob bez zdravotního postižení

4x více
osob se zdravotním postižením se potýká s nedostatkem zdravotní péče ve srovnání s osobami bez zdravotního postižení.
Strategie pomůže překlenout tyto a další nedostatky.

Jak EU pomáhá osobám se zdravotním postižením?

V březnu 2021 zveřejnila Evropská komise strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030. Jejím cílem je zajistit, že všechny osoby se zdravotním postižením:

 • Mohou plně využívat svých lidských práv.
 • Mají rovné příležitosti a rovný přístup k účasti na životě společnosti a ekonomice.
 • Mohou se sami rozhodovat, kde, jak a s kým budou žít.
 • Mohou se volně pohybovat po zemích EU.
 • Již nejsou oběťmi diskriminace.

Strategie přinese pozitivní změny do života osob se zdravotním postižením, například:

 • Do konce roku 2023 bude pro všechny země EU vypracován návrh Evropského průkazu osob se zdravotním postižením. Tento průkaz usnadní volný pohyb osob se zdravotním postižením a usnadní jim přístup ke službám, bez ohledu na to, kde v EU se nacházejí.
 • Bude vytvořeno Evropské středisko informací (AccessibleEU), které evropským zemím umožní spolupracovat na zpřístupnění služeb osobám se zdravotním postižením.

Tato strategie představuje rámec EU pro opatření k budování rovnější společnosti. Obsahuje konkrétní opatření, která zajistí, aby se osoby se zdravotním postižením mohly domáhat svých práv. Toho nemůže Evropská komise dosáhnout sama, vyžaduje to angažovanost všech zemí a podporu každého z nás. Změna nastane pouze tehdy, pokud do tohoto procesu zapojíme osoby se zdravotním postižením, kterých se to přímo týká.

EU a všechny její členské země podepsaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. To znamená, že každá země EU musí chránit práva osob se zdravotním postižením.

Na zajištění rovných práv a příležitostí pro osoby se zdravotním postižením musíme spolupracovat.

Informace o kampani

Iniciativa Společně pro práva vznikla na základě konzultací s obhájci z řad evropských organizací zdravotně postižených a s jejich členy.

Tato kampaň bude do března 2023 probíhat online ve spolupráci s 27 občany („šampiony“) z celé Evropy, kteří žijí s různými druhy zdravotního postižení.

Kampaň je rozdělena do šesti témat, která se zabývají jednotlivými otázkami souvisejícími s právy osob se zdravotním postižením.

 1. Společně pro práva – úvod do kampaně
 2. Společně pro inkluzivní kulturu, volný čas a sport
 3. Společně pro inkluzivní vzdělávání a pracovní příležitosti
 4. Společně pro nezávislý život
 5. Společně pro účast – o právu volit a kandidovat ve volbách
 6. Společně pro dostupnost – ve virtuálním i fyzickém světě

Připojte se k nám!

Vaše účast a podpora jsou velmi důležité. Můžete upozornit na existenci překážek pro osoby se zdravotním postižením a pomoci je odstranit. Doufáme, že se k nám připojíte a budete se zasazovat o práva osob se zdravotním postižením tím, že si přidáte záložku na webové stránky kampaně, zaregistrujete se do našeho distribučního seznamu, abyste dostávali nejnovější informace o kampani, a budete sdílet a komentovat obsah našich národních šampionů na sociálních sítích. Připojte se k nám a pomozte rozvinout potenciál všech občanů EU!

Sledujte nás na sociálních sítích a zapojte se do diskuze pomocí hashtagů #EUDisabilityRights a #UnionOfEquality

Stáhnout leták ve formátu PDF